Regulamin

prawniczka pisze regulamin sklepu prawomieszkaniowe

REGULAMIN SKLEPU – PRAWOMIESZKANIOWE.PL

Wersja dokumentu: 1.0

Data obowiązywania: 22 kwietnia 2023

Ściągnij jako PDF

Regulamin dotyczy udostępniania Treści cyfrowych, jak i Usług cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: prawomieszkaniowe.pl

Sekcje strony prawomieszkaniowe.pl, które umożliwiają zakup produktów, będą nazywane w dalszej części Regulaminu „Sklepem”.

W Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i w Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu: 511-392-825.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Usługodawcą jest właściciel Sklepu: Trzeciak-Wach Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą we Wrocławiu ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000748452, NIP 8971859456, REGON 38131521100000.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Sklepu. Odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.

SPIS TREŚCI

 1. Wyjaśnienie definicji
 2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 3. Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu
 4. Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności
 5. Treści i Usługi cyfrowe
 6. Prawa autorskie
 7. Uprawnienia w razie niezgodności z Umową
 8. Odstąpienie od umowy
 9. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń dla konsumentów
 10. Obowiązywanie i zmiany w regulaminie
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe
 13. Linki
 14. Wzór formularza odstąpienia

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Usługodawca - Trzeciak-Wach Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000748452, NIP 8971859456, REGON 38131521100000.

Sklep – Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: prawomieszkaniowe.pl(sekcje: Szablony, Konsultacje)

Formularz zamówienia - Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści lub Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga wybrania Treści lub Usługi cyfrowej, sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient – - Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca – Osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca

na prawach konsumenta – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG)

Treść cyfrowa - Dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności wzory dokumentów, poradniki, e-booki itp.

Usługa cyfrowa - Usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych, w szczególności konsultacje online.

Produkt - To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy, przyznany zgodnie z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

Cena - Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Usługa elektroniczna - Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Wymagania techniczne - Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa - Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę

Umowa o świadczenie

Usług - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Ustawa o prawach

Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r.poz. 287 z późn. zm.)

Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Cena początkowa - Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Ostatnia najniższa

cena z ostatnich 30 dni - Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena promocyjna - Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

§ 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 7. podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie danych prawdziwych, aktualnych i niezbędnych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
 8. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
 9. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 10. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
 11. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
 12. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
 13. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
 14. Klient nie jest uprawniony do korzystania z danych innego Klienta.
 15. Treści i Usługi cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni).
 16. W przypadku udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.
 17. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 18. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz zamówienia itd.).

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE SKLEPU

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Usługę umożliwienia Klientom korzystania z kalendarza w przypadku Zamówień związanych z rezerwacją terminu;
 5. Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
 6. Przy składaniu Zamówienia Klient nie zakłada konta w Sklepie.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
 10. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 3. ZAWARCIE, WYKONANIE UMOWY I PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu.
 2. Główne cechy Treści i Usługi cyfrowej oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.
 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: wybranie przez Klienta w Sklepie Treści lub Usługi cyfrowej, przejście przez Klienta do Formularza zamówienia, wypełnienie Formularza aktualnymi i prawidłowymi danymi, opłacenie Zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie swoich danych, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy oraz wybrać podczas składania Zamówienia termin dostarczenia Produktu (jeżeli dotyczy – np. konsultacje online).
 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest:
 10. podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz sposób płatności za Treść lub Usługę cyfrową wybraną przez Klienta.
 11. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści lub Usługi cyfrowe po wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.
 13. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest tożsame ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść lub Usługę cyfrową.
 14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści lub Usługi cyfrowej, wskazana przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 20. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są konsultacje w wybranym terminie, Usługodawca jest uprawniony do odwołania konsultacji bez podania przyczyny. W takim przypadku Klientowi przysługuje wybór innego terminu spotkania lub zwrot całości Ceny, wedle wyboru Klienta.
 21. Usługodawca może organizować Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 22. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.
 23. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 24. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
 25. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

§ 4. TREŚCI I USŁUGI CYFROWE

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu obejmują sprzedaż wzorów dokumentów, sprzedaż e-booków lub konsultacje on-line, w zależności od przedmiotu danego Zamówienia. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do Produktu zgodnego z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia, to jest:
 3. link umożliwiający pobranie właściwych dokumentów w przypadku gdy Produktem są dokumenty w postaci cyfrowej (wzory, szablony, poradniki, e-booki itp.)
 4. link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu online w wybranej dacie i godzinie w przypadku gdy Produktem jest zamówienie konsultacji online.
 5. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
 6. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 7. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 8. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 9. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (np. przedsprzedaż).

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych warunków licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowe innym podmiotom.
 4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 6. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 7. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu, za wyjątkiem konkretnych dokumentów oznaczonych wyraźnie jako „wzory” lub „szablony”, które Klient może dowolnie edytować.
 8. odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 9. nieodpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§ 6. UPRAWNIENIA W RAZIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

 1. Żaden dokument (wzór, szablon, poradnik itp.) dostępny lub zakupiony w Sklepie będący Treścią lub Usługą cyfrową oraz prezentowane w nich treści nie stanowią porady ani opinii prawnej dotyczącej konkretnego stanu faktycznego i nie mogą być za taką uznawane. Usługodawca (Trzeciak-Wach Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty związane w wykorzystaniem zakupionych dokumentów, bez wcześniejszego zasięgnięcia szczegółowej opinii prawnej.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa sąniezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 4. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 5. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 7. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 8. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
 10. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;
 11. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
 12. z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 14. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 16. Usługodawca nie udziela gwarancji. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 17. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 18. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 19. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 20. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 21. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
 22. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
 23. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.
 24. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 25. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zgłosić niezgodność Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.
 26. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien oświadczyć Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 27. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona, w ramach pojedynczego roszczenia oraz z tytułu wszelkich roszczeń łącznie, do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. Działanie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji w poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej Eegulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ DLA KONSUMENTÓW

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Postanowienia Regulaminu nie uchylają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

§ 9. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności: jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14dni od dnia opublikowania.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy, korzystania z określonych Usług Elektronicznych oraz wykonania Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

§ 11. REKLAMACJE I POLITYKA ZWROTÓW

 1. Do reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych stosuje się § 2 ust. 7 – 10 Regulaminu.
 2. Do reklamacji dotyczących Usług i Treści Cyfrowych stosuje się § 6 ust. 13 – 15 Regulaminu.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn jeżeli wyraził zgodę na wykonanie umowy i udostępnienie mu Treści lub Usługi Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedaż w Sklepie polega na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi Cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli dostarczona Treść lub Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Klientowi przysługuje zwrot Ceny, który nastąpi na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia niezgodności Treści lub Usługi Cyfrowej z Umową.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail, umożliwiającego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 3. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

LINKI

Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: ………………………………..

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ………………………………..

Cena brutto: ………………………………..

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ………………………………..

Data zawarcia Umowy: ………………………………..

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: ………………………………..

………………………………..

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Trzeciak-Wach Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Nie przegap najważniejszych informacji ze świata prawa mieszkaniowego

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami z zakresu prawa mieszkaniowego. Nie pozwól, aby ważne zmiany czy aktualizacje umknęły Twojej uwadze - dołącz do grona naszych czytelników już dziś.